Oprava balkonu nebo terasy s námi od A do Z

1. Úvodem

     Na této stránce se pokusíme popsat jak taková oprava balkonu nebo terasy probíhá. Jako příklad uvedeme terasu situovanou do ulice v pátém patře činžovního domu o výměře 20 m2.

2. Poptávka zákazníka

     Prvním krokem vedoucím k realizaci opravy terasy je vždy zjištění zákazníka, že něco na terase není dobře. Projevem většinou bývá zatékání do bytů ležících pod terasou. Mnoho zákazníků se však rozhodne terasu opravit ještě dříve než dojde ke škodám v bytech pod terasou ležících, a to na základě viditelných vad terasy.

     V poptávce směrované k naší firmě by zákazník měl specifikovat o jaký rozsah prací se jedná a pokud možno popsat stávající technické závady. Ale ne vždy je zákazník odborníkem na problematiku teras, takže v zásadě postačuje informace o objektu kde se terasa nachází a orientační výměru terasy (výměra terasy nebo teras je rozhodná pro rezervaci času našeho technika určeného pro prohlídku).

3. Prohlídka terasy technikem naší firmy

     Na základě dohody mezi zákazníkem a naším technikem dojde k prohlídce terasy a k jejímu přesnému zaměření tak, abychom zákazníkovi mohli připravit technický návrh a cenovou nabídku. V některých případech nelze při první prohlídce zjistit přesnou výšku skladby terasy nad konstrukční nosnou částí. V tomto případě nelze přesně navrhnout skladbu vrchních vrstev terasy. A zde jsou dvě možnosti. První možností je, že náš technik odhadne předpokládanou sílu vrchních vrstev terasy a na základě tohoto předpokladu stanoví technické řešení a samozřejmě vyhotoví cenovou nabídku s tím, že skutečné provedení a cena se po demontáži původních vrchních vrstev terasy upraví podle skutečnosti. Druhou možností je provedení sond do terasy (většinou ve dvou až třech místech) a jejich následné provizorní zabezpečení proti dešti. Na základě těchto sond lze přesně stanovit konstrukční výšku terasy a zhotovit přesné technické řešení a přesnou cenovou nabídku.

     V průběhu prohlídky terasy náš technik zákazníkovi vysvětlí postup opravy terasy, popřípadě několik alternativních postupů, ze kterých si zákazník může vybrat.

     Při prohlídce Vašeho objektu náš technik zjistí několik důležitých skutečností, podstatných pro stanovení technického řešení opravy terasy a také pro stanovení ceny. Těmito skutečnostmi jsou především:

 • stávající provedení terasy (původní skladba)
 • konstrukční výška vrchních vrstev terasy (orientační zjištění výšky)
 • památková ochrana objektu (ano, ne)
 • typ zábradlí, způsob uchycení
 • typ oplechování, způsob montáže
 • typ a barevnost nášlapné vrstvy (například dlažba)
 • způsob odvedení srážkové vody
 • řešení detailů u balkonových dveří
 • kvalita povrchu stěn ve styku s terasou

4. Technické řešení a cenová nabídka

     Na základě realizace prohlídky terasy je nejdříve připraveno technické řešení opravy terasy. Technické řešení opravy většinou respektuje stávající provedení a doplňuje jej o prvky, které zvyšují kvalitu terasy (především kvalitu hydroizolace). Při návrhu technického řešení musí být respektovány mimo jiné požadavky orgánů "památkové péče", spadá-li objekt do jejich působnosti.

     Cenová nabídka je zpracována podrobně a to tak, aby by zcela zřetelné, za co zákazník platí. Ceny některých materiálů, které je možné změnit, jsou uváděny odděleně od cen montáže. Jedná se předevšín o cenu dlažby, dlaždic, přechodových lišt, terasových krytin atp.. Obecně uvádíme u těchto materiálů standardní běžnou cenu, která se většinou při realizaci změní na cenu přesnou, a to podle výběru konkrétního materiálu zákazníkem.

     Cenovou nabídku obvykle zasíláme e-mailem ve formátu .xls (Excel) nebo .pdf.

5. Vaše objednávka

     Po zaslání cenové nabídky je "míč" na straně zákazníka. V případě, že zákazník má zájem realizovat opravu balkonu nebo terasy naší společností, stačí poslat stručnou objednávku s uvedením základních údajů (jméno objednatele, adresa, požadovaný termín atp.). Na základě zaslaných informací připravíme návrh "Smlouvy o dílo".

6. Smlouva o dílo

     Naše standardní "Smlouva o dílo" je koncipována tak, aby smluvní podmínky chránily zájmy obou smluvních stran vyrovnaným způsobem. Ve smlouvě o dílo se řeší rozsah a cena zakázky a dále způsob, kterým může být rozsah zakázky a potažmo i cena zakázky změněny v průběhu stavby. Dále jsou řešeny termín realizace díla, platební podmínky, záruční podmínky atp.. Není zapomenuto ani na informace o předepsané pravidelné údržbě díla. 

     Standardně na realizaci díla nepožadujeme zálohu. Záloha je požadována pouze tehdy, dojde-li k dodávce zcela atypických výrobků (zahraniční dlažby skladově nedostupné v ČR, atypická výroba zábradlí atp.). Při realizaci  díla si vyhrazujeme možnost průběžné fakturace po dokončení jednotlivých etap díla. Podkladem je vždy soupis realizovaných prací a jejich kontrola provedená při kontrolním dni. Zákazník tedy nikdy nic neplatí předem, vždy až po dokončení a předání části díla, kterou lze přesně specifikovat.

7. Realizace díla

     Při realizaci díla se snažíme eliminovat rizika zatečení srážkové vody do objektu během provádění opravy. Když není garantováno slunečné bezesrážkové počasí, vždy provádíme provizorní zastřešení teras, lodžií a v některých případech i balkonů. Níže uvádíme orientační harmonogram prací v souvislosti s opravou terasy o výměře 20 m2 umístěné v činžovním domě.

     Harmonogram realizace opravy terasy o rozměru 20 m2 v činžovním domě:

 • zastřešení terasy ... 1 den
 • vybourání vrchní skladby terasy, svoz suti, odvoz suti ze stavby  ... 2 dny
 • oprava rovinnosti nosné konstrukce terasy stěrkovou hmotou ... 1 den
 • dodávka a montáž okapnice ... 1 den
 • zhotovení pojistné hydroizolační vrstvy ... 1 den
 • vložení tepelné izolace ... 1 den
 • pokládka PE folie, zhotovení bednění, betonáž plochy terasy ... 1 - 2 dny
 • technologická pauza ... 5 dní
 • aplikace detailů stěrkové hydroizolace (dilatace, rohy, přechody atp.) ... 1 den
 • první vrstva stěrkové hydroizolace ... 1 den
 • druhá vrstva stěrkové hydroizolace ... 1 den
 • technologická pauza ... 5 dní
 • pokládka dlažby ... 2 - 3 dny
 • pokládka soklu dlažby, utěsnění přechodů, dokončení dilatací ... 1 - 2 dny
 • úklid, demontáž zastřešení, vyklizení staveniště ... 1 den

     harmonogram se může v jednotlivých případech mírně lišit

8. Předání díla

     Dojde-li k dokončení díla, je objednatel vyzván k jeho převzetí. Při převzetí díla dojde k potvrzení realizačního listu, k odsouhlasení účtovaných výměr a ke kontrole kvality realizovaného díla. Objednatel je dále seznámen s předepsanou údržbou díla a s doporučeními, které se týkají užívání díla.

 • Údržba balkonů a teras, pravidla pro používání +

       Aby Váš balkon, terasa nebo lodžie byly dlouho funkční a bez závad, je nutné provádět pravidelnou údržbu a také dodržovat jisté zásady pro užívání. V níže uvedených řádcích se dozvíte vše důležité. Některé rady a pokyny nemusí být vhodné pro Váš balkon nebo terasu, záleží na provedení balkonu nebo terasy. 

  Pravidelná údržba

   

       Každý balkon (platí i pro terasy a lodžie) by měl být jednou ročně zkontrolován. Nejvhodnější doba pro kontrolu je květen až červen. Drobné závady zjištěné při kontrole je vhodné neprodleně odstranit. Nejčastější závady a způsoby

 • Nejčastější závady +

  Úvod

   

       Na základě dlouholetých zkušeností s opravami balkonů, teras a lodžií jsme zjistili, jaké jsou nejčastěší závady, postupně vedoucí k zatékání dešťové vody do konstrukce budovy nebo do bytů ležících pod balkony, terasami nebo lodžiemi.

  Nejčastější závady balkonů, teras a lodžií s povrchem tvořeným keramickou dlažbou

  • závady na pružných spojích - spoje mezi soklem a plochou dlažby
  • závady u napojení detailu balkonových dveří
  • závady v místech prostupů noh zábradlí terasou
  • závady v místech ukončení dlažby ve styku s okapnicí
  • závady způsobené nesprávnou pokládkou dlažby (nesprávný způsob nanášení stavebního lepidla
 • Názvosloví +

  Balkon

       Balkonem se nazývá předsazená konstrukce, půdorysně přečnívající přes obvodovou nosnou zeď směrem vně budovy. Balkony mohou být dle konstrukce konzolové, podepřené nebo zavěšené. Jako nosný materiál pro konstrukci balkonu se na našem území nejvíce používá železobeton, ale vyjímkou nejsou ani balkony provedené pouze z oceli nebo dřeva.

  Lodžie

       Název pro lodžii pochází z italštiny, konkrétně ze slova "loggia". Lodžie je do exterieru otevřený prostor, zapuštěný dovnitř objektu (nepřesahuje nosnou obvodovou stěnu). Nosná konstrukce objektu je v místech lodžie podepírána sloupy nebo nosnými stěnami situovanými v místě předělů

 • Trocha teorie +

       Na této stránce naleznete základní informace o balkonech, terasách a lodžiích. Kliknutím na níže uvedené odkazy budete přesměrováni na články popisující uvedené téma. 

  Názvosloví

  Nejčastější závady

  Údržba balkonů a teras

 • Dřevo nebo plastodřevo +

       Alternativním řešením povrchu teras může být například použití prken z ušlechtilého impregnovaného dřeva nebo takzvaného "plastodřeva", které má oproti dřevu mnohonásobně vyšší životnost. 

       Podklad se připravuje obdobně jako u teras s betonovými dlaždicemi. Plocha terasy musí být vyspádovaná s minimálním spádem 2%. Na hydroizolaci se pokládá rošt, do kterého se připevňují nerezovými šrouby jednotlivá prkna.

       Dřevěné části teras i přes aplikaci ochranných nátěrů a pravidelnou údržbu trpí vlivem změn teplot a vlhkosti. Své samozřejmě udělá i UV záření (především na terasách a balkonech situovaných jižním nebo západním směrem). S

 • Betonové dlaždice +

       Povrch teras z betonových dlaždic uložených na PVC folii je v současnosti módním trendem především u novostaveb. Betonové dlaždice se vyrábí v mnoha líbivých odstínech a strukturách povrchu. Oproti keramické dlažbě mají betonové dlaždice mnohem vyšší odolnost proti mechanickému poškození a obecně mívají mnohem vyšší protiskluzovost. Pokládají se na hydroizolační vrstvu tvořenou například folií Fatrafol nebo Alkorplan za pomoci speciálních distančních podložek.

       Takto realizované povrchy teras však vyžadují i pravidelnou údržbu, spočívající především v čištění prostoru mezi folií a vlastní dlažbou a také mezi jednotlivými dlaždicemi. Tudy je totiž

 • Terasy a balkony s povrchem z keramické dlažby +

       Nejběžnějším povrchem teras, balkonů a lodžií v České republice je v současnosti keramická dlažba. Nalezneme ji na pavlačích, balkonech a terasách činžovních domů z dvacátého století, stejně jako na lodžiích panelových domů postavených v době totality, ale i na moderních novostavbách bytových nebo rodinných domů.

       Pro použití keramické dlažby na venkovní povrchy hovoří několik faktorů. Jde především o dlouhou životnost, odolnost proti UV záření, odolnost proti mrazu, snadný úklid a v neposlední řadě také o přijatelnou cenu. Ale i zde platí pravidlo správného výběru. Ne každá dlažba je

 • Druhy řešení balkonů a teras +

       Balkony, terasy a lodžie se realizují za použití různých druhů skladeb hydroizolačních, konstrukčních a nášlapných vrstvev. Z hlediska zákazníka bývá velmi důležitý estetický faktor, funkční záležitosti bývají přenechány projektantovi nebo stavební firmě k vyřešení. Z tohoto důvodu zde budeme rozlišovat druhy řešení především podle provedení vrchní (viditelné) vrstvy. Jednotlivé varianty popisujeme na samostatných stránkách. Odkazy naleznete zde:

  Keramická dlažba 

  Betonové dlaždice

  Dřevo nebo plastodřevo 

 • Oprava balkonu nebo terasy s námi od A do Z +

  1. Úvodem

       Na této stránce se pokusíme popsat jak taková oprava balkonu nebo terasy probíhá. Jako příklad uvedeme terasu situovanou do ulice v pátém patře činžovního domu o výměře 20 m2.

  2. Poptávka zákazníka

       Prvním krokem vedoucím k realizaci opravy terasy je vždy zjištění zákazníka, že něco na terase není dobře. Projevem většinou bývá zatékání do bytů ležících pod terasou. Mnoho zákazníků se však rozhodne terasu opravit ještě dříve než dojde ke škodám v bytech pod terasou ležících, a to na základě viditelných vad terasy.

       V poptávce

 • Zábradlí +

       Zábradlí je součástí všech balkonů, teras nebo lodžií. Může být provedeno v různých podobách z různých materiálů. U starších budov (činžovní domy) bývá nejčastěji zábradlí provedeno jako vyzděné nebo ocelové různých tvarů. U budov postavených začátkem 20 století se začíná uplatňovat zábradlí tvořené kovovým rámem se skleněnou výplní. V různých modifikacích se tento typ  zábradlí používá na panelových domech z éry totality, ale i na moderních novostavbách dnešní doby.

       Při opravách balkonů a teras provádíme opravy nebo výměny různých typů zábradlí. Rozsah potřebných prací lze stanovit vždy až

 • 1
 • 2

Aktuálně si web prohlíží...

Právě přítomno: 6 hostů a žádný člen

 • Počasí Praha +

  Radar bouřky
 • 1